กิจกรรมภายใน
 
21. 06. 23
Last Updated: 14 August 2021

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำข้าวกล่องมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง
เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬา ฯ อาคารจันทนยิ่งยง
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

r01r02r03r04