กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 25
Last Updated: 25 October 2021

พิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔

ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต

"ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา" มีครูผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่

อาจารย์สุดารัตน์ วิริยาธิปัตย์

อาจารย์พัฒนา สุทธิรอด

อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญรักษ์

อาจารย์นนทลี รัตนสิทธิ์

อาจารย์รัตน์สุณี สุขพณิชนันท์

อาจารย์วัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์

อาจารย์ชัชนี หวังทางมี

อาจารย์อารมณ์ จุลมณฑล

อาจารย์วไลพร ผังวิวัฒน์

อาจารย์จิดาภา ตันวิเชียร

มีองค์กรหลักของโรงเรียนเข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒ และถ่ายทอดสดทาง

You Tube Live ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


1


2
3
4
5
6
7
8

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ๑