กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 25
Last Updated: 25 October 2021

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ
โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคโควิด-19
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน