กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 27
Last Updated: 27 October 2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 1 เป็นวิทยากร

 ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1