กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 27
Last Updated: 27 October 2021
การประชุมเลือกประธานกรรมการจากประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

     

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 22 ตึก 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนบุคคลและองค์กร
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการจากประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1