กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 27
Last Updated: 27 October 2021
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 – ม.6
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School”
 
 

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประสานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
มีคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2