ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2020 (Virtual) ตามรูปแบบที่ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน 2563 ณ สสวท. และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ

เหรียญทอง

นายปรมัตถ์   สมุทรสินธุ์           ชั้น ม.6 ห้อง 125

เหรียญเงิน

นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์        ชั้น ม.5 ห้อง 937

นายพร้อม   เกิดโภคทรัพย์         ชั้น ม.6 ห้อง 125      

เหรียญทองแดง

นายนิธิศ   อัญชลีนุกูล              ชั้น ม.5 ห้อง 937

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (The International Olympiad in Informatics ; IOI 2020 Online ) ระหว่างวันที่ 13 - 23 กันยายน 2563 ผ่านระบบแบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมหลังสวน 1 โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ

          เหรียญทองแดง

นายพนธกร   ประเสริฐสุข          ชั้น ม.6 ห้อง 226

นางสาวพิมพ์รัก   อภิรัชดานนท์   

ชั้น ม.6 ห้อง 76 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 80  

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ IBO Challenge 2020 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 -13 สิงหาคม 2563

เหรียญทอง

นายภูมิปัญญา   ชัยศรีสวัสดิ์สุข    ชั้น ม.6 ห้อง 75

และได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards : The 3D Reconstruction Award

(Practical 1: Animal Physiology) โดยมีเยาวชนและประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รวม 53 ประเทศ

เหรียญทองแดง

นายกิตติธัช   รัตนวรรณชัย        ชั้น ม.5 ห้อง 937

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 52 ผ่านระบบออนไลน์

( IChO 2020 Istanbul ,Turkey (Remote Access Exam) ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2563

ณ โรงแรมแมนดาริน และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ มีประเทศตุรกีเป็นเจ้าภาพ

เหรียญเงิน

นายจิรภัทร   รุจิรายุกต์            ชั้น ม.6 ห้อง 125                

นางสาวชนันธร   อาสน์สิริ         ชั้น ม.6 ห้อง 125

การแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปยุโรป ครั้งที่ 4 (4th European Physics Olympiad: EuPhO 2020) แบบออนไลน์ โดยเจ้าภาพ ประเทศโรมาเนียจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563  ผู้แทนประเทศไทยวิชาฟิสิกส์ สอบภาคทฤษฎี วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และสอบภาคปฏิบัติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1602 สสวท.   ผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญเงิน

นายศรัณย์        ไตรภัทรนันท์     ชั้น ม.6 ห้อง 125

เหรียญทองแดง

นายกฤตเมธ      ภาษีผล           ชั้น ม.6 ห้อง 38

ขอขอบคุณ: ภาพจาก https://www.facebook.com/อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

กฤตเมธ  ภาษีผล

ชีววิทยา โอลิมปิกน.ส.พิมรัก  อภิรัชตานนท์

นายพนธกร  ประเสริฐสุข

นายปรมัตถ์  สมุทรสิทธุ์

นายศรัณย์  ไตรภัทรนันท์

นิธิศ  อัญชลีนุกูล

 

 

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity