Last Updated: 02 July 2024
Hits: 124314
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Triamudom Saksa School   227 Phaya Thai Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330
 
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2252-7302 , 0-2254-0287-8
งานธุรการ 0-2252-7002 (โทรสาร)
งานแนะแนว 0-2253-3082
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 0-2252-2325 โทรสาร 0-2255-5880
สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา 0-2251-2738
 
เว็บไซต์ www.triamudom.ac.th
 
ที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์
งานสารบรรณ (เพื่อเสนอผู้อำนวยการ) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิชาการ (academic) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานแนะแนว (Guidance) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สถานที่ตั้ง
 

 
สายรถเมล์ผ่าน
 
ถนนพญาไท  
21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, ปอ.1, ปอ.2, ปอ.29,ปอ.พ.3, ปอ.พ.5, ปอ.พ.6, ปอ.พ.9, ปอ.พ.11
ถนนอังรีดูนังต์   16, 21, 45, ปอ.พ.1
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สถานที่ หมายเลข        สถานที่ หมายเลข
ฝ่ายบริหาร   ตึก 50 ปี หัวหน้าตึก 157
ผู้อำนวยการ 101   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 157
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 102   ห้องนาฏศิลป์ 158
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  103   ห้อง Smart School 159
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   104   
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร 105   ตึก 55 ปี หัวหน้าตึก (653) 151
สำนักงานผู้อำนวยการตึก 1 107   หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ (622) 152
  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (632) 153
 ตึก 1 หัวหน้าตึก (47) 111   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (643) 154
ห้องพักครู (57) 112   ห้องพักครู (663) 155
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 113  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 114   ตึก 60 ปี หัวหน้าตึก (331) 161
ห้องพยาบาล 115   ห้องโสตฯ 162
 
ตึก 2 หัวหน้าตึก (196) 121   ตึก ศิลปะ หัวหน้าตึก (69) 118
ห้องอินเตอร์คอม 109   ห้องพักครู (76) 119
ห้องพักครู (184) 122  
ห้องสมุดตึก 2 (186) 122   ตึก คุณหญิงหรั่งฯ หัวหน้าตึก (821) 181
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  123   ห้องพุทธรักษา / ห้องพยาบาล 182
ห้องแนะแนว 124   ห้องพักครู (831) 183
ห้องทะเบียน 125   ห้องพักครู (836) 184
ห้องวัดผล 126   ห้องพักครู (841) 185
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (150) 127   ห้องพักครู (846)  186 
ห้องงานประกันคุณภาพ (158) 144   ห้องพักครู (812) 187
ห้องงานสารสนเทศ (158) 144  
ห้องเกียรติยศ (111) 199   ตึก 80 ปี
ห้องงานบุคลากร 178   หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ 142
  ห้องพักครู 143
ตึก 3 หัวหน้าตึก (214) 131   ศูนย์ฟิสิกส์ 147
ห้องพักครู (290) 132  
ห้องพักครู (234) 133    ตึก 81 ปี
ห้องพักครู (261) 134   งานสวัสดิการโรงเรียน 196
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ (264) 135  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (284) 136   เรือนเกษตร 163
ห้องพักครู (279) 166  
  หอประชุมโรงเรียน
ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หัวหน้าตึก 171   ห้องรับรองสโมสรอาจารย์ 149
ห้องพักครู (713) 171   ห้องควบคุมระบบเสียง 167
ห้องพักครู (715) 172  
ห้องพักครู (725) 173   อาคารหอสมุด มล.ปิ่น มาลากุล
ห้องสมุดสารนุกรมไทย ตึก 72 176   ห้องสมุด ชั้น 1 141
  ห้องสมุด ชั้น 2 205
ตึก 8    เคาน์เตอร์ห้องสมุด 204
ห้องงานสารบรรณ 116  
ห้องงานการเงิน 160   ตึกพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา 145
ห้องงานแผนวาน 164  
ห้องงานพัสดุ 165   สำนักงานรักษาความปลอดภัย
ห้องงานยานพาหนะ 169   ห้องพักครูเวรชาย 197
ห้องหัวหน้างานอาคารสถานที่ 202   ป้อมยาม 1 พญาไท 198
 
ตึก 9 หัวหน้าตึก (923) 191   สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 148
ห้องพักครู (924) 192  
ห้องพักครู (944) 193   อาคารประชาสัมพันธ์ 0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 194  
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง 195