ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โครงงานดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวขอพร ธนาพงศธร ชั้น ม.5 ห้อง 432

ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่น โครงงานสาขาสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลชนิดชะเงาใบยาว เพื่อฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง”

และรางวัล popular vote โครงงานแห่งทศวรรษ
หัวข้อ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากนาโนเซลลูโลสเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย
ที่ปนเปื้อนโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรม”

กิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 13 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน และ 12 - 13 พฤษภาคม 2564
และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STEP STEM alive! 2021 ASEAN Virtual Camp
โดย Science Centre Singapore ในวันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2564

ครูผู้ควบคุม : นายณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

s01s02s03s04s05s06s07

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity