ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

 

การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
นางสาวณิชกุล ปุณณะหิตานนท์ ชั้น ม.5 ห้อง 657

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
นายรัญชน์ แซ่จึง ชั้น ม.6 ห้อง 48

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
นางสาวผธานีย์ ศรีผุดผ่อง ชั้น ม.6 ห้อง 48

รางวัลชมเชย อันดับที่ 7
นายเทพหัสดิน ศิริมานพเลิศ ชั้น ม.5 ห้อง 657

 

5

1234