ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนสายการเรียน ภาษา-ภาษาสเปน ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาล (ทุนกระทรวงการต่างประเทศ)
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนสายการเรียน ภาษา-ภาษาสเปน ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนกระทรวงการต่างประเทศ) ได้แก่
         1. นางสาวศศธร ธรรมกิจจานนท์ นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 144
            ไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ในสาขา African Studies
         2. นายษมาวีร์ ศรีสว่าง นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 144
            ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Japanese Studies
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถ และความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จทางการเรียน นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด