19. 04. 01
Last Updated: 07 August 2019

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าแข่งขันในรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขัน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๖ คนที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครบทั้ง ๖ คน โดยมีลำดับรางวัลดังนี้

๑. นายณธัชพงศ์ บุรงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๘๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑ ของประเทศไทย

๒. นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๗ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๓. นางสาวชัญญา บุญญาวรกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕๙ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๔. นายวิวรรธน์ ปุณหะกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๔๔๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๕. นางสาวพัชชา ชาญประโคน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๗๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๖. นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๓๗ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษอีก ๓ รางวัล คือ

๑. คะแนนรวมสูงสุด นายณธัชพงศ์ บุรงค์ ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
๒. คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด นายณธัชพงศ์ บุรงค์ ได้รับทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
๓. คะแนนภาคปฏิบัติภาคสนามสูงสุด นางสาวชัญญา บุญญาวรกุล ได้รับทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ และร่วมตัดสินผลการแข่งขันและอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. ครูธีรศักดิ์ เครือสุวรรณกุล หัวหน้าทีม
๒. ครูนำโชค อุ่นเวียง รองหัวหน้าทีม

ทั้งนี้ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในสองศูนย์โรงเรียนที่ผู้แทนโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน และเป็นโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากเป็นลำดับที่สองจากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศ