19. 06. 18
Last Updated: 14 August 2019

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๑๔ คน ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ ๑๔ รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง
๑. นายธัญพฤกษ์ บุญธรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๒. นายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญเงิน
๑. นายเอกกณิศ เอื้อวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๒. นายกฤตเมธ ภาษีผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๒
๓. นายพุทธานุภาพ แซ่เอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๔. นายปุณณสิน เจนกุลประสูติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๕. นายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๖. นายธิติ ชื่นจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๗. นายกันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕

รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นายไตรสิทธิ์ กุลไตรรัตนนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๑
๒. นายวิชยุตม์ เหรียญกิตติวัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๓. นายธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๘๔๓
๔. นายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕

รางวัลเกียรติคุณประกาศ
๑. นายภูวิศ เหลียงไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน