19. 07. 11
Last Updated: 26 August 2019

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมจัดงานส่งกำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยก่อนออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับผู้แทนประเทศไทยและรายการแข่งขันต่าง ๆ ให้ทราบเป็นระยะ

ภาพข่าวจาก

๑. นางสาวนรินทร์ธรา สิทธิ์เศรษฐกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๒. นายปณวัชร ภู่สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๓. นางสาวอรนลิน สุวรรณาสน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ห้อง ๗๗