19. 07. 25
Last Updated: 09 September 2019

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้


เหรียญทอง
๑. นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
๒. นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายณฐนน เทอดไพรสัณฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๖๒๑ คนจาก ๑๑๒ ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก

นอกจากนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยมีคะแนนรวม ๑๘๕ คะแนน นับเป็นลำดับที่ ๕ ของโลก ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้

๑. หัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. พงศ์พล เรือนคง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. รองหัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. ธีระเดช กิตติภัสสร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร. วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford
และรองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. ผู้จัดการทีม
นายเศรษฐา ปิณฑานนท์
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา