19. 07. 25
Last Updated: 09 September 2019

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นางสาวอภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๒. นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญทองแดง
นายกฤติน เวณุนันทน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๗๕

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้
๑. หัวหน้าทีม
ศาสตรจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. รองหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กิตนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔. ผู้จัดการทีม
นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา