19. 07. 30
Last Updated: 22 September 2019

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และชมรมวาทศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "อ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้
นางสาวจณิสตา แก้วสีหาวงษ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๗๕ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน