19. 08. 01
Last Updated: 31 July 2021

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง
นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕

เหรียญเงิน
๑. นายชลภัทร วรงค์ชัยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๒. นายภัคพล ธาดาวศิณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๓. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร ต.อ. ๗๙ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้
๑. หัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. รองหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิทัต หาสิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. ผู้จัดการทีม
นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว
สสวท.

๕. ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน.
ดร. ณิชนันทน์ เทพรังษิกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๖. Steering Committee การแข่งขัน IChO ครั้งที่ ๕๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Olympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีโดย
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุญยราศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๒๒