19. 08. 02
Last Updated: 31 July 2021

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และชมรมวาทศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด "สุนทรพจน์เทอดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้

นางสาวชลธิชา ยังวิวัฒน์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๖๖๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน