19. 08. 19
Last Updated: 31 July 2021

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมืองโบว์โก ประเทศอินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันปรากฏว่า

นางสาวญาณิศา วรารักษพงศ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน A2

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา