19. 08. 20
Last Updated: 31 July 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๕๓ ผลงาน จาก ๑๔๒ ผลงาน ปรากฏว่านักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล มีรายนามดังนี้

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร 
ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๘๒๓

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
๑. นางสาวปารพิม อัตตาหกุล ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ ห้อง ๙๔๕ 
๒. นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕ 
๓. นายวิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕

ในการนี้นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมคณะครูได้เดินทางไปร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ติดตามประมวลภาพได้จากเพจ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย ญี่ปุ่น