ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เข็มที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด้วยความสมัครใจ
ณ ศูนย์บริการวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูและบุคลากรสำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง


ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

c1c2c3c4c5

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด