ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก่อนเปิดภาคเรียน ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามแผนการเรียน
เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564
ได้รับการเรียนรู้ให้เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และเป็นเยาวชนคนดีของสังคม
โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ ครูหัวหน้าตึก
คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนกลุ่ม เอไอซี ดำเนินกิจกรรมกับน้อง ๆ

ps01ps02ps03ps04ps05ps06ps07ps08ps09ps09ps11

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด