ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ
โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคโควิด-19
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน