ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Webinar
โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหารพบผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น ม.4 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ระดับชั้น ม.5 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ระดับชั้น ม.6 เวลา 13.00 – 15.30 น.
เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการของโรงเรียน
การฉีดวัคซีนและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 80 ปี โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1