ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID-19
 
 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
ชั้น ม.4 – ม.6 ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว
มีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1
ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด