ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 – ม.6
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School”
 
 

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประสานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
มีคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด