19. 08. 06
Last Updated: 31 July 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562 จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. นายปพน สุสิกขโกศล และนายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และเกียรติบัตร
2. นายภูมิภัส รอดทอง และนายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และเกียรติบัตร