19. 08. 13
Last Updated: 31 July 2021

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2562 ขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า "สติปัญญาชาญ เวตาลปัญจวิงศติ" ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในงานประกอบด้วย การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียนมากมาย อาทิ การละเล่นเพลงพื้นบ้าน(ฉ่อย) การพูดสุนทรพจน์ การแสดงละครเรื่องนิทานเวตาล และการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย