19. 06. 21
Last Updated: 14 August 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาเยอรมันโอลิมปิกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APDO) ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. น.ส. ญาณิศา วรารักษ์พงศ์
    นักเรียนชั้น ม. 6 ห้อง 49 
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ
    เหรียญทอง ระดับ A2
    และได้เป็นตัวแทนประเทศ
    ไทยไปแข่งขัน ณ เมืองโบกอร์ 
    ประเทศอินโดนีเซีย

2. นายปณต พงษ์พัฒนพันธ์
     นักเรียนชั้น ม. 5 ห้อง 344
     ได้รับเกียรติคุณประกาศ
     ระดับ A1