21. 08. 03
Last Updated: 06 March 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2566)
 

  14/12/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตาจังหวัด

  04/12/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

  29/11/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 -28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  28/11/66   ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  19/09/66   ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ปี 2566-2567 ในเขตกรุงเทพมหานคร

  11/09/66   ประกาศเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  06/09/66   แจ้งกำหนดการวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)

  31/08/66   ตารางการสอบวัดผลปลายภาค. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (43 ห้องสอบ)

  31/05/66   ประกาศเรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระปี 2566 - 2568

  30/05/66   สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip)และอินโฟกราฟิก (Infographic)

  26/05/66   ประกาศเรื่อง โอนย้ายข้อมูลอีเมลของนักเรียนที่จบการศึกษาและครูอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ...