21. 08. 03
Last Updated: 30 January 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2565)
 

  09/03/66   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2566 

  07/03/66   ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  07/03/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  18/02/66   ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

  31/01/66   ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดสอบวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 

  31/01/66   ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดสอบวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 

  09/12/65   การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (41 ห้องสอบ) ฉบับแก้ไข 

  29/11/65   เรื่องตารางการสอบวัดผลกลางภาค ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  25/11/65   ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  25/11/65   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  05/05/65   สถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา 2565

  03/05/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ครั้งที่ 3

  17/03/65   แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  17/03/65   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  17/03/65   กลุ่มมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)

  12/03/65   1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนวิทย์ - คณิต

  12/03/65   2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - คณิต

  12/03/65   3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - ฝรั่งเศส

  12/03/65   4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - เยอรมัน

  12/03/65   5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - ญี่ปุ่น

  12/03/65   6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - จีน

  12/03/65   7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - สเปน

  12/03/65   8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แยกตามแผนการเรียนภาษา - เกาหลี

  12/03/65   9.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาความสามารถพิเศษ

  12/03/65   10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาจังหวัด

  12/03/65   11.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโอลิมปิกวิชาการ

  12/03/65   12.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

  12/03/65   13.ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมบัญชีสำรอง

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโอลิมปิกวิชาการ

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยร่วมสมัย

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษานด้านนาฏศิลป์ไทย

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษาด้านดุริยางค์

  01/03/65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษศิลปะ

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโอลิมปิกวิชาการ

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยร่วมสมัย

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษานด้านนาฏศิลป์ไทย

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษาด้านดุริยางค์

  21/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษศิลปะ

  22/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

  22/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลาง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

  22/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

  14/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  14/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลาง

  14/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือ

  14/02/65   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปี 2565 ประเภทโควตาจังหวัด ภาคใต้

  09/02/65   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  09/02/65   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

  04/02/65   เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

  02/02/65   โครงการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18

  26/01/65   ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลปลายภาค นักเรียนระดับชั้น ม. 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  14/01/65   ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลปลายภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  12/01/65   ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565

  04/01/65   ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ม.ค. 2565 

  30/12/64   ประกาศ แจ้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 ธ.ค. 2564 และ 4 - 7 ม.ค. 2565

  29/12/64   ประกาศ ผู้รับรางวัล "ปิ่นของ ต.อ." ประจำปี 2564

  28/12/64   ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาจังหวัด